Reklamačný formulár

Reklamačný formulár

Stile Italiano di Pasquale Cannavo, s.r.o., Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vl. č. 112890/B, IČO: 50381741, DIČ: 2120315670, IČ DPH: SK2120315670, sídlo: Záleská cesta 139/1, Malinovo 900 45 Slovenská republika, štatutárny orgán: Pasquale Cannavo (konateľ)

Fakturačná adresa: Stile Italiano di Pasquale Cannavo, s.r.o., Záleská cesta 139/1, Malinovo 900 45 Slovenská republika
tel.: +421948605565, email: info@stile-italiano.sk

REKLAMAČNÝ FORMULÁR

Údaje o kupujúcom
Meno a priezvisko alebo názov spoločnosti

Telefón

E-mail

č. účtu v tvare IBAN

Údaje o reklamovanom výrobku
Výrobca (značka)

Typ výrobku (model)

Výrobné číslo (ak je prítomné)

Dátum predaja

Číslo faktúry / č. dokladu

Popis poruchy / závady

REKLAMAČNÝ PROTOKOL

Dátum prijatia reklamácie

Dátum vybavenia reklamácie

Riešenie reklamácie
Výmena tovaru
Vrátenie kúpnej ceny
Neuznaná reklamácia
Výmena tovaru za

Vrátenie kúpnej ceny tovaru na účet v tvare IBAN alebo poštovou poukážkou na adresu:

Dôvod neuznania reklamácie

Miesto a kontakt možného odborného posúdenia v prípade zamietnutia reklamácie uplatnenej po 12 mesiacoch

Ak spotrebiteľ uplatnil reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy, predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na jeho výsledok všetky náklady znáša predávajúci.

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch a predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie (súdny znalec, autorizovaná osoba, určená osoba). Ak bude odborný posudok v prospech spotrebiteľa, môže reklamáciu uplatniť znova; znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. Náklady odborného posúdenia ako aj všetky ostatné súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky ďalšie súvisiace náklady.

Dátum, podpis: ................................................ Dátum, podpis: ................................................